Organizacijska dijagnostika

Analize i istraživanja koja se izvode u okviru kadrovskog procesa predstavljaju jednu od osnova za proces strateškog planiranja. Često ih susrećemo i pri rješavanju teškoća u organizaciji. Stalno praćenje kadrovskog stanja u organizaciji, ispitivanje stavova prema radu i organizaciji, mjerenje organizacijske klime i kulture, kao i druge primjerene analize, mogu nam poslužiti i kao sustav ranog upozorenja na postojeće teškoće. Organizacije se često susreću s latentnim problemima koji se još neko vrijeme neće iskazati u bilancama.

Razvili smo sustav organizacijske dijagnostike koji cjelovito i učinkovito usmjerava djelovanje i razvoj ključnih kadrova, te na godišnjoj razini ocjenjuje djelovanje kadrovskog procesa iz perspektive HR struke, rukovoditelja i svih zaposlenih.

Neka područja dijagnostičkih analiza i istraživanja su:

 • Pregled i prognoza vanjske okoline (posredujemo u procesu strateškog planiranja)

 • Pregled unutarnje okoline (posredujemo u procesu strateškog planiranja)

 • Projekcija budućih zahtjeva

 • Statističke analize (osnovne i detaljne)

 • Usporedne analize, benchmarking

 • Analiza djelovanja HR procesa i sustava

 

Primjenjujemo cjelovit pristup kojim znanstvenom metodologijom kontinuirano istražujemo:

 • što ljudi misle o svom poslu

 • kako se ljudi osjećaju u radnoj okolini

 • koliko su zadovoljni

 • kako razumiju svoj status u organizaciji

 • kako doživljavaju svoje rukovoditelje

 • koliko su rukovoditelji uspješni pri radu s ljudima

 • što ljudi misle o organizacijskim sustavima i procesima

 

Na osnovi rezultata različitih periodičnih istraživanja (najbolje na godišnjoj razini) brinemo o vitalnosti organizacije i pri tome uključujemo sve zaposlene, pripremamo izvještaje i upozorenja (early warning signal), pružamo osnovu za odlučivanje i planiranje promjena.

Mjerenje organizacijske klime - Climate

Mjerenje organizacijske klime i zadovoljstva poslom

Sistem mjerenja organizacijske klime i zadovoljstva zaposlenih temelji se na provjerenom upitniku i metodologiji (HrOK). Sistem je moguće nadograditi i prilagoditi za pojedinu organizaciju. Na taj način nastao je i upitnik OCS (organisation climate survey). Sustav OCS uključuje:

 • godišnje mjerenje na svim zaposlenicima

 • praćenje klime na razini organizacije i pojedinih jedinica (za sve rukovoditelje)

 • primjerene analize i benchmarking

 • analize prednosti i izazova s akcijskim planom poboljšanja

 • informiranje svih zaposlenih o rezultatima istraživanja

Analiza organizacijske kulture - Culture

Analiza organizacijske kulture

Analiza kulture organizacije je detaljnija analiza koja se djelomično temelji i na rezultatima istraživanja klime i stavova. Rezultate tih istraživanja (prednosti i izazove) analiziramo na posebnim fokus radionicama gdje tragamo za uzrocima, posljedicama i organizacijskim rješenjima.

Analiza organizacijske kulture uključuje:

 • detaljne fokus radionice s rukovoditeljima i zaposlenima

 • definiranje uzroka / posljedica i organizacijskih rješenja za utjecaj na kulturu

 • utvrđivanje organizacijskih prepreka željenim promjenama organizacijske kulture

HR Audit

Pregled procesa upravljanja ljudskim potencijalima

Upravljanje ljudskim resursima (HRM) je kompleksan skup postupaka važnih za dugoročni rast i razvoj svake organizacije. Učinkovitost HRM-a je potrebno stalno pratiti, najbolje na godišnjoj razini, prije pripreme poslovnog plana. Sistem HR-audit temelji se na procesnom modelu HR navigator i povezuje svih 10 elemenata HRM-a. Rezultat audita pokazuje:

 • ocjenu cjelokupne HRM prakse

 • ocjenu učinkovitosti procesa i pojedinih dijelova s aspekta:

  • kadrovske struke

  • rukovoditelja

  • zaposlenih

 • ocjenu učinkovitosti novouvedenih procesa u HRM praksu

 • smjernice pri planiranju za sljedeće razdoblje